Privacy Policy

Mini-Bull-Devils, gevestigd aan Sint Antoniusstraat 32, 5954 NB, Beesel NL, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Mini-Bull-Devils
Sint Antoniusstraat 32,
5954 NB,
Beesel NL,
+31 06-50569148
www.mini-bull-devils.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Mini-Bull-Devils verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Geboorteplaats.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • IP-adres.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).
 • Klant contactgegevens in mijn boekhoudprogramma.
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mini-bull-devils.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mini-Bull-Devils verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen.
 • Verzenden van zijn nieuwsbrief en/of reclamefolders.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van zijn diensten en producten.
 • Mini-Bull-Devils analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Mini-Bull-Devils volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee Hij zijn producten en diensten afstemt op jouw behoefte.
 • Mini-Bull-Devils verwerkt ook persoonsgegevens als Hij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Hij nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mini-Bull-Devils neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mini-Bull-Devils) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Mini-Bull-Devils bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@mini-bull-devils.nl.

 

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia 15 jaar indien er geen verder contact is na een aanvraag, nieuwsbriefinschrijving, download, e.d. en er geen opdracht uit voortvloeit. Dit is nodig voor analyse- en marketingdoeleinden.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website / Internetbrowser en apparaat type 50 maanden. De gegevens worden gereset bij nieuwe activiteit. Dit is nodig voor analyse- en marketingdoeleinden.
Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst Zolang de overeenkomst van kracht is, plus 15 jaar. Dit is nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst en mijn bedrijfsvoering.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mini-Bull-Devils deelt jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om hetzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken.

Type dienst Naam verwerker Doel verwerking Jurisdictie Welke gegevens
Data Analyse Google Analytics Verbeteren van onze website, analyse- en marketingdoeleinden Verenigde Staten Website gedrag en IP adres
Hosting TransIP Hosting van onze website Nederland Log gegevens
Website Hein Maas Onderhoud en bouw website Nederland Log gegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Mini-Bull-Devils gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mini-Bull-Devils gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Functionele Cookies:

Cookie Aanbieder Functie Bewaartermijn
Local storage mini-bull-devils.nl Er worden website gegevens lokaal opgeslagen in de browser van de gebruiker. Zodat deze content niet telkens geladen hoeft te worden wanneer deze gebruiker de website weer bezoekt. Wanneer de gebruiker zijn browser cache leeg maakt.
CookieConsent mini-bull-devils.nl Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein. 1 Jaar
wordpress_test_cookie mini-bull-devils.nl Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. Session

Analytische cookies:

Cookie Aanbieder Functie Bewaartermijn
_ga Google Analytics Analytische cookie die websitebezoek meet 2 jaar
_gid Google Analytics Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden 24 uur
_gat Google Analytics Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen Session
_gali Google Analytics Verbeterde link toeschrijving om In-page verkeer te meten 30 seconden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mini-Bull-Devils en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mini-bull-devils.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Mini-Bull-Devils wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

Mini-Bull-Devils neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mini-bull-devils.nl. Uiteraard gaan we niet alles verklappen want dan maken we het kwaadwillende wel erg makkelijk maar je kan er vanuit gaan dat wij op en top beveiligd zijn.

Derde partijen

Webhosting

Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van TransIP B.V. TransIP B.V. verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TransIP B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. TransIP B.V. is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Website onderhoud

One website wordt onderhouden door Hein Maas – UI/UX Designer. Hein Maas – UI/UX Designer verwerkt persoonsgegevens namens ons maar gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens, enkel log bestanden. Hein Maas – UI/UX Designer heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hein Maas – UI/UX Designer is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Voor het verbeteren van mijn diensten, website of advertenties

Ik gebruik software van andere partijen om mijn internet verkeer mee te monitoren. Hiervoor gebruik ik onder andere Google Analytics, waar ik een verwerkersovereenkomt mee heb gesloten. Meer informatie over de privacy verwerking van Google Analytics vind je in de Privacy Policy van Google Inc.